Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

LIQUIDATIERESERVES

In 2020 voor het eerst een liquidatiereserve uitkeren?

In 2020 zullen veel vennootschappen voor de eerste maal een liquidatiereserve kunnen uitkeren waarop maar 5% roerende voorheffing ingehouden moet worden. Welke liquidatiereserves komen daarvoor precies in aanmerking? Welke gevolgen heeft een uitkering voor de vennootschapsbelasting en met welke vennootschapsrechtelijke regels moet u rekening houden? Is in 2020 een liquidatiereserve uitkeren wel altijd opportuun? Meer...

KAPITAAL

Belastingvrij kapitaal uitkeren bij de omzetting van uw BVBA naar een BV?

Aangezien er in een BV − anders dan de BVBA − geen minimumkapitaal is, kunt u van een statutenwijziging gebruikmaken om het kapitaal van uw vennootschap (deels) uit te keren, tenminste voor zover dat mogelijk is binnen de beperkingen van de zgn. nettoactief- en liquiditeitstest. Is de kapitaaluitkering dan belastingvrij of moet op een stuk ervan roerende voorheffing ingehouden worden? Zijn er nog andere fiscale gevolgen waarmee u rekening moet houden? Meer...

DIVIDEND

Nu een fiscaal optimaal dividend uitkeren?

Hoeveel roerende voorheffing betaalt u als de jaarvergadering binnenkort beslist om een dividend uit te keren? Is de vrijstelling voor dividenden tot € 800 ook van toepassing voor een dividend toegekend door uw vennootschap? Geniet u nu voor vastgeklikte reserves, VVPR-bis-dividenden of liquidatiereserves reeds de voordeligste tarieven? Met welke aandachtspunten moet u zoal rekening houden als u overweegt om nu een (bijkomende) liquidatiereserve aan te leggen? Meer...

DIVIDENDEN

Hoeveel roerende voorheffing betaalt u in 2017 op uw dividend?

De laatste vijf jaar is de roerende voorheffing die u op dividenden uit uw vennootschap betaalt meermaals gewijzigd. Het standaardtarief bedraagt nu 30%, maar daarnaast bestaan er enkele verlaagde tarieven. Geniet u in 2017 voor vastgeklikte reserves, VVPR-bis-dividenden of liquidatiereserves reeds de voordeligste tarieven? Wat zijn de voornaamste voorwaarden? Hoe keert u zo’n dividend uit? Meer...

LIQUIDATIERESERVE

Liquidatiereserve nu ook voor 2012 en 2013

Kmo’s kunnen nu ook hun winst van 2012 en 2013 als liquidatiereserve boeken. Wat zijn daarbij de spelregels en beperkingen? Kunt u die maatregel ook genieten als u in tussentijd geen kmo meer bent? Hoeveel tijd heeft u dan om de bijzondere aanslag van 10% te betalen? En vanaf wanneer kunt u achteraf een dividend uitkeren tegen slechts 5% rv? Meer...

WINSTBESTEMMING

Welke bestemming geeft u nu het best aan de winst van 2014?

Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming verplicht en wanneer is ze verboden? Wanneer is fiscaal gezien een dividend, tantième of reserve een goede keuze? Hoeveel van de winst laat u in een kmo het best overboeken naar de liquidatiereserve? Is een meerwaarde gespreid laten belasten toch (nog) interessant? Is het fiscale plaatje anders als u nog overgedragen winsten heeft uit vorige boekjaren? Wanneer kunt u ook dan het best nog wachten met een uitkering? Meer...

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Kmo’s: een nieuw gunstregime voor liquidatieboni en dividenden

Zoals al een tijdje aangekondigd werd, voerde de Programmawet van 19 december 2014 (BS 29.12.2014) voor kmo’s een nieuwe gunstregeling in voor de belasting van liquidatieboni. Daarnaast kunt u op termijn op dividenden ook een verlaagde rv genieten. Hoe werkt die nieuwe regeling precies? Wanneer gaat ze in? Wie kan ze genieten? En wat als u nog overgedragen verliezen heeft? Wat houdt de zgn. onaantastbaarheidsvoorwaarde in en wat zijn de overige aandachtspunten? Meer...

DIVIDENDEN

Een dividend opnemen: met welke fiscale aspecten in 2015 rekening houden?

Waarmee houdt u het best rekening als u binnenkort of op termijn via een zgn. superdividend een groot bedrag uit uw vennootschap wilt halen? Wanneer kunt u toch reeds in 2015 geld uitkeren tegen lagere tarieven in de roerende voorheffing? En wat kunt u in 2015 doen om een lagere rv mogelijk te maken voor dividenden in de jaren daarna? De uitkering van een dividend heeft ook negatieve gevolgen voor de notionele interestaftrek (NI) van uw vennootschap en mogelijk ook voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Wat kunt u doen om die negatieve gevolgen te vermijden of om ze op zijn minst te verkleinen? Meer...

TANTIEMES

Winsten fiscaal optimaliseren via een tantième: nu nog interessanter?

Via een tantième kunt u tijdens de jaarvergadering de fiscale winst van het vorige boekjaar nog bijsturen. Wat zijn de fiscale gevolgen van een tantième voor uw vennootschap? Zijn er vennootschapsrechtelijke beperkingen op de tantièmes die uw vennootschap u kan toekennen? Zijn tantièmes voor uw vennootschap zonder meer aftrekbaar? Hoe wordt u er privé op belast? Waarom heeft u met een tantième meer flexibiliteit dan met een dividend? Vanaf 2015 worden uw sociale bijdragen berekend op uw inkomen van het jaar zelf. Waarom is een tantième uitkeren nu extra voordelig? Meer...

KAPITAALVERMINDERING

Reserves vastgeklikt: hoe achteraf uw kapitaal fiscaal optimaal verminderen?

In de circulaire van 23 januari gaf de fiscus meer toelichting over reserves die tegen 10% roerende voorheffing vastgeklikt zijn. Daarnaast verduidelijkte de minister (parlementaire vraag van 8 januari) de spelregels voor wie zowel reserves ‘vastklikte’ als een gewone kapitaalverhoging doorvoerde. Hoe berekent u de wachtperiode vooraleer u vastgeklikte reserves belastingvrij kunt uitkeren? Wat als niet alle vennoten meegedaan hebben met het vastklikken van reserves? Hoe vermindert u over enkele jaren uw kapitaal op een fiscaal optimale manier als u zowel reserves vastklikte als een gewone kapitaalverhoging doorvoerde? Betaalt u ook de bijkomende rv op vastgeklikte reserves als u uw bedrijf stopzet? Meer...

Geactualiseerd op: 28.09.2020

Meer van Indicator