Aanverwante adviezen

Zoekresultaat: 10 adviezen

Gesorteerd op checked relevantiedatum

CONCURRENTIEBEDING

Niet-concurrentiebeding: wanneer zinvol en hoe aanpakken?

U las het onlangs ook in de media. Hoewel het mandaat van de CEO van bpost afloopt, kan hij toch aanspraak maken op een niet-concurrentiebeding met een vergoeding van € 500.000. Welke spelregels moet u zoal naleven als u met bepaalde medewerkers een niet-concurrentiebeding wilt afspreken? Hoe kunt u vermijden dat u de voorziene vergoeding moet betalen, als u uiteindelijk op het beding toch geen beroep wilt doen? Meer...

ONGEWETTIGDE AFWEZIGHEID

Ongewettigd afwezig: toch beter niet overhaast reageren?

Welke maatregelen kunt u nemen wanneer een werknemer ongewettigd afwezig is? Kunt u het loon voor de niet-gewerkte dagen inhouden? Kunt u ook meteen tot een ontslag overgaan? Welke voorzorgen moet u zoal nemen alvorens u effectief een sanctie treft? Waarom is het belangrijk om kort op de bal te spelen en onmiddellijk een dossier op te bouwen? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

‘Cash for cars’: bedrijfswagens inruilen voor een mobiliteitsvergoeding?

U kunt uw werknemers binnenkort hun bedrijfswagen laten inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Wanneer komt een werknemer daarvoor precies in aanmerking? Hoeveel bedraagt die vergoeding? Hoe wordt ze belast? Is een mobiliteitsvergoeding betalen voor het bedrijf goedkoper dan een firmawagen toekennen? Meer...

ARBEIDSORGANISATIE

Nu flexibeler werken met glijdende uurroosters en occasioneel telewerk?

De Wet werkbaar en wendbaar werk heeft een wettelijk kader gecreëerd voor glijdende uurroosters. Wat zijn daarbij de spelregels? Waarom past u nu toch het best uw arbeidsreglement aan, ook als u al eerder met glijdende uurroosters werkte? Hebben uw werknemers nu effectief het recht om occasioneel van thuis te werken of kunt u toch nog uw toestemming weigeren? Waarmee houdt u dan het best rekening? Meer...

LANGDURIG ZIEKEN

Nieuwe regeling voor re-integratie van langdurig zieke werknemers

Wie kan een aanvraag tot re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer indienen en welke procedure moet u dan doorlopen? Bent u dan als werkgever verplicht om ander of aangepast werk aan te bieden? Mag uw werknemer een re-integratievoorstel weigeren? Wat moet u vanaf nu ondernemen als u de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wilt vaststellen? Meer...

ONTSLAG

Langdurig arbeidsongeschikt of regelmatig afwezig: is ontslag nog mogelijk?

Werknemers die langdurig of regelmatig ziek zijn, brengen voor het bedrijf vaak heel wat organisatorische problemen mee. Zijn zieke werknemers beschermd tegen ontslag? Wanneer is een ontslag van een langdurig zieke toch mogelijk? Wat zei de rechter daarover onlangs? Wanneer mag u het reeds betaalde gewaarborgd loon dan aftrekken van de verbrekingsvergoeding en wanneer niet? Is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht een goed alternatief voor een ontslag? Wanneer kan dat en hoe gaat u dan het best te werk? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Hoe problemen en discussies vermijden dankzij een goede ‘car policy’?

In welke mate bepaalt u als werkgever zelf vrij de regels voor het gebruik van de bedrijfswagens in een ‘car policy’? Wat zijn de voor- en nadelen van het opnemen van die car policy in het arbeidsreglement? Welke afspraken kunt u zoal maken over het privégebruik? Kunt u de wagen terugvragen als een werknemer bv. ziek is of deeltijds gaat werken? Hoeveel vrijheid geeft u uw werknemers bij het kiezen van een wagen? En waarmee moet u uitkijken als een werknemer zelf opties betaalt of bijlegt om een grotere wagen te krijgen? Wie draait op voor schade aan de wagen? Wat kunt u daarover extra voorzien? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Alternatief verlonen om uw loonkosten te optimaliseren: een win-win?

Omwille van de loonmatiging kunt u uw werknemers ook in 2014 geen loonsverhoging toekennen. Kunt u uw loonkosten optimaliseren en tegelijk uw medewerkers motiveren door hen in ruil voor brutoloon bv. een bedrijfswagen of een cafetariaplan te geven? Welke rol spelen de sectorbarema’s daarbij? Wat is het standpunt van de RSZ? Loopt u dan een risico met de ‘sociale’ antimisbruikbepaling? Heeft u meer flexibiliteit wanneer het om een loonsverhoging gaat, bv. bij een promotie? Wat is een cafetariaplan precies? Onder welke voorwaarden is alternatief belonen toch perfect mogelijk? Meer...

UITWINNINGSVERGOEDING

Nu ook RSZ op uitwinningsvergoedingen: wanneer is die vergoeding verschuldigd?

Tot voor kort was er op een uitwinningsvergoeding geen RSZ verschuldigd. Dat is sinds 1 oktober 2013 gewijzigd. Wat is zo’n uitwinningsvergoeding precies en hoeveel bedraagt ze? Wanneer heeft uw werknemer recht op een uitwinningsvergoeding? Welke criteria zijn daarbij relevant? Is het dan zinvol om het takenpakket in de arbeidsovereenkomst concreet vast te leggen? Wie moet er bewijzen of de werknemer al dan niet cliënteel aangebracht heeft? Hoe kunt u daar bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst al op anticiperen? Kan het feit dat de werknemer geen nadeel ondervond door de beëindiging van de arbeidsovereenkomst u helpen om aan een uitwinningsvergoeding te ontsnappen? Meer...

CONCURRENTIEBEDING

Concurrentiebedingen: wat kan en wat niet?

U las het onlangs in de media: op vergoedingen betaald naar aanleiding van een concurrentiebeding is er vanaf nu RSZ verschuldigd. Die wijziging geldt echter enkel voor een concurrentiebeding gesloten na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In alle andere gevallen was er altijd al RSZ verschuldigd. Welke spelregels moet u naleven om een geldig concurrentiebeding te hebben? Wat is de minimumloongrens? Wanneer is het beding van toepassing en wanneer niet? Moet u in ruil voor het concurrentiebeding aan uw werknemer een vergoeding betalen? Hoe kunt u daaraan achteraf toch ontsnappen door afstand te doen van dat beding? Is uw werknemer een schadevergoeding verschuldigd als hij het concurrentiebeding niet naleeft? Meer...

Geactualiseerd op: 22.01.2020

Meer van Indicator