Omdat er bij het ondernemen 1.001 zaken komen kijken, biedt deze databank u meer dan 60.000 businessadviezen in 14 domeinen.

Aanbevolen adviezen

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN

Hogere kilometervergoeding sinds 01.07.2018

PENSIOEN - IPT

Tijd om een backservice te storten?

Om het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten, heeft u uw loon opgetrokken naar € 45.000. Hoger loon wil zeggen dat u meer IPT-premie kunt aftrekken en meer ruimte heeft voor een backservice. Doen of niet?

Meest gelezen adviezen

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Waarmee mag u de verworpen autokosten verminderen?

Kosten van firmawagens zijn niet volledig aftrekbaar in uw vennootschap. Kunt u het voordeel alle aard (VAA) of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten? En wat met de meerwaarde wanneer u een firmawagen verkoopt?

BELASTINGEN - VAA WOONST

VAA gratis woonst: iedereen factor 2!

De regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijkmaakt. Hoe zit dat?

BELASTINGEN - LOON

Bezoldiging optrekken om minder venn.b. te betalen?

De minimumbezoldiging om het (nieuw) verlaagd tarief vennootschapsbelasting te genieten, bedraagt voortaan € 45.000. Is het altijd opportuun om uw loon te verhogen daar u privé meer belastingen en sociale bijdragen moet betalen?

GRONDIG ONDERZOCHT - RESTAURANTKOSTEN

Is uw dagelijkse lunch nog (forfaitair) aftrekbaar?

Als het gelet op de afstand tot het ziekenhuis/de praktijk onmogelijk is om ’s middags naar huis te gaan, zijn de meerkosten van een lunch buitenshuis in principe aftrekbaar. Mag u die aftrek ook forfaitair vaststellen? Een arrest licht toe...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Op welk loon wordt de 80%-grens berekend?

Een vennootschap betaalt premies van een groepsverzekering voor haar zaakvoerder. De fiscus weigert echter de aftrek omdat er niet voldaan zou zijn aan de 80%-grens. Wat vond de rechter daarvan?

Meest recente adviezen

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS

Wat als een aanvullende verzekering duurder wordt?

Begin oktober 2018 berichtten de media over het feit dat de CM zijn aanvullende verzekering medische kosten fors gaat opslaan. De premie zou zelfs tot € 100 per jaar kunnen stijgen. Als een patiënt dat te veel vindt, kan hij dan iets doen?

PRIVÉ - SCHENKINGEN

Een vroegere schenking aanpassen aan nieuwe situaties?

U deed indertijd aan een van uw kinderen een schenking ‘als voorschot op erfdeel’. Nu de situatie gewijzigd is, wilt u de schenking wijzigen in ‘buiten erfdeel’ (geen verrekening). Kan dat wel en wat veranderde er door de nieuwe Erfwet?

GOED OM TE WETEN - BANK

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen?

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA

Dan toch niet volledig btw recupereren op publiciteit!?

Een bouwpromotor maakte publiciteit voor de verkoop van een gebouw met de daarbij horende grond. De rechter weigerde echter een deel van de btw-recuperatie van die kosten. Oei, hoe kan dat en wat moet u daarvan onthouden?

BTW - ONROEREND GOED

Nieuwe procedure voor bouwaangifte

Geactualiseerd op: 17.10.2018

Meer van Indicator

indicator